Học kế toán thực tế – Trung tâm kế toán hà nội

Cách lên sổ nhật ký chung


Hướng dẫn cách lên sổ Nhật Ký Chung trên Excel
Bài viết hướng hướng dẫn kế toán cách ghi Nhật Ký Chung và nhập các nghiệp vụ phát sinh ( phải chi tiết các tài khoảng công nợ 131, 331 bên bảng Danh Mục Tài Khoản)

– Nhìn trên sổ Nhật Ký Chung : vào các mục trên sổ như sau:

+ Mục ngày ghi sổ: Ngày ghi sổ là ngày kế toán hạch toán vào sổ, ngày nghi sổ không nhất thiết là đúng ngày trên hoá đơn, có thể ghi sau ngày trong hoá đơn. Ví dụ: Hoá đơn ngày 1/1/2012 nhưng kế toán chưa kịp vào sổ nhật ký chung đến 2/2/2012 vào sổ thì ghi ngày 2/2/2012

+ Mục Chứng Từ: Trong mục chứng từ bao gồm số hiệu và ngày chứng từ ta sẽ ghi như sau:

– Mục Số Hiệu: Là do kế toán mã hoá, ví dụ như thu tiền thì liên quan đến phiếu thu, ta sẽ mã hoá nó là PT01/1, và tương tự như phiếu chi PC01/1, liên quan đến hàng hoá thì phiếu nhập, phiếu xuất, PNK01/1, PXK01/1. , ngân hàng thì Giấy báo có ( GBC01/1 ) , giấy bá nợ ( GBN01/1), còn lại những giấy khác thì mình sẽ mã hoá là phiếu kế toán ( PKT01/1)

– Mục Ngày Chứng Từ : Ngày chứng từ là ngày ghi trên chứng từ, ngày phát sinh chứng từ

+ Mục Diễn Giải : Là mục ghi nội dung chứng từ phát sinh,

+ Mục TK Nợ/TK Có:  Là mục định khoản và hạch toán vào sổ nhất ký chung, ta sẽ ghi tài khoản Nợ trước và TK có sau

+ Mục TK Đối Ứng: Là mục ghi tài khoản đối ứng với mục tài khoản nợ có

+ Mục Số Phát Sinh( Nợ/Có) : Là số tiền ghi trên hoá đơn theo tài khoản hạch toán

     

Ví dụ 1: Có hoa đơn thuê nhà năm 2010 phát sinh ngày 01/1/2010 số tiền thuê nhà là 99,000,000 đồng thuế là , 9,6 triệu đồng , tổng số tiền trong hoá đơn là 105,600,000 đồng thanh toán bằng chuyển khoản khách hàng là công ty Kế toán Hà Nội, kèm theo giấy uỷ nhiệm chi của ngân hàng

Ta sẽ vào sổ nhật kỹ chung như sau:

                                                                                                             ĐVT: triệu đồng

Ngày ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK Nợ

TK

Số phát sinh

 

Số hiệu

Ngày

 

TK Có

Đối ứng

Nợ

     

Tháng ….. năm

       
     

Số dư đầu kỳ

       
     

Phát sinh trong kỳ

       
1/1/2011 UNC01/1 1/1/2011 Thanh toán tiền thuê nhà năm 2010 142 112 96  
1/1/2011 UNC01/1 1/1/2011 Thanh toán tiền thuê nhà năm 2010 1331 112 9,6  
1/1/2011 UNC01/1 1/1/2011 Thanh toán tiền thuê nhà năm 2010 112 142,1331   105,6

Mục tài khoản đối ứng này ta sẽ dùng công thức dành cho tài khoản đối ứng nếu có 2 tài khoản trở lên thì sử dụng công thức nối = nhập vào tài khoản 1 &”;”& tài khoản 2. Như trên ta sẽ thực hiện = nhấp vào ô có TK142 &”;”& nhấp vào ô có 1331

   => Sau khi định khoản hết các bút toán của một tháng trên NKC thì thực hiện “ Tổng cộng số phát sinh Nợ/Có “ Của cả tháng đó lại bằng hàm SUBTOTAL

  Cú pháp hàm: = SUBTOTAL(9; dãy ô cần tính tổng)

Bài viết chỉ mang tính tham khảo —-> Để bạn thành thạo các kỹ năng kế toán trên excel —-> Xem thêm : Lớp học thực hành kế toán trên excel

Tắt Quảng Cáo [X]
giam 30% hoc phi