Học kế toán thực tế – Trung tâm kế toán hà nội

Cách ghi phiếu nhập kho


Hướng dẫn cách ghi Phiếu nhập kho – Cách hoạch toán phiếu nhập kho ( Mẫu 01-VT):

Tham khảo : MẪU PHIẾU NHẬP KHO
+ Mục đích: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiêm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.
+ Phương pháp và trách nhiệm ghi phiếu nhập kho:
Góc trên bên trái của Phiếu nhập kho phải ghi rõ tên của đơn vị ( hoặc đóng dấu đơn vị ), bộ phận nhập kho. Phiếu nhập kho áp dụng trong các trưởng hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá mua ngoại, tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn, hoặc thừ phát hiện trong kiểm kê.
Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập và ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, số hoá đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa điểm nhập kho.
Cột A, B, C,D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dung cụ, sản phẩm, hàng hoá.
Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ ( hoá đơn hoặc lệnh nhập)
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.
Cột 3,4: Do kế toán ghi đơn giá ( giá hạch toán hoặc giá hoá đơn,.. tuỳ theo quy định của từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực nhập.
Dòng cộng: Ghi số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập cùngm ột phiếu nhập kho.
Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổng số tiền trên phiếu nhập kho bằng chữ.
Phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng hoặc bộ phận sản xuất lập thành 2 liên ( đối với vật tư, hàng hoá, hàng hoá mua ngoài) hoặc 3 liên ( đối với vật tư tự sản xuất) ( đặt giấy than viết 1 lần ), và người lập phiếu ký ( ghi rõ họ tên ), người giao hàng mua phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng kế toán ghi sổ kế toán và liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, 3 liên ( nếu có) người giao hàng giữ

Xem thông tin———–> Lớp học kế toán thực hành, học thực hành kế toán tổng hợp

Tắt Quảng Cáo [X]
giam 30% hoc phi